1992 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στην Αθήνα 3 Ιουνίου 1992, οι υπογράφοντες αφενός :
1. Ν. Αναλυτής, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
2. Ιωάννης Μαραγκουδάκης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ,
3. Δημήτρης Καψάλης και Σοφοκλής Κολαίτης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
4. Ιωάννης Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος της Πανελληνίου Ενώσεως Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
5. Αθανάσιος Καψάλης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών,
6. Ιάκωβος Αλαζράκης, εκπρόσωπος της Ενώσεως Συγχρόνων Γενικών Κλινικών,
7. Γεράσιμος Φωκάς, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, και αφετέρου :
Κώστας Πετρόπουλος και Κώστας Σαββόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

Αρθρον 1
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. αφορά τους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Των εμπορικών Επιχειρήσεων και λοιπών Επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Αρθρον 2
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών του άρθρου 1 της παρούσας προσαυξάνονται με ποσοστό 6% από 1.1.1992, και 4,5% από 1.7.1992 και διαμορφώνονται ως εξής :

Από 1.1.1992 Λογιστές
0 - 2 104.366
2 - 4 110.785
4 - 6 115.566
6 - 8 120.040
8 - 10 125.529
10 - 12 128.263
12 - 14 132.669
14 - 16 136.614
16 - 18 140.778
18 - 20 144.866
21 146.348
22 146.808
23 148.478
24 149.944
25 151.382
26 152.765
27 154.132
28 155.625
29 156.955
30 158.010
31 160.006
32 161.828
33 163.844
34 166.339
35 168.506
Από 1.1.1992 Βοηθοί Λογιστές
0 - 2 94.205
2 - 4 97.684
4 - 6 101.380
6 - 8 103.869
8 - 10 108.552
10 - 12 112.603
12 - 14 116.598
14 - 16 121.653
16 - 18 124.392
18 - 20 127.655
Από 1.7.992Λογιστές
0 - 2 109.063
2 - 4 115.771
4 - 6 120.767
6 - 8 125.442
8 - 10 131.178
10 - 12 134.035
12 - 14 138.640
14 - 16 142.762
16 - 18 147.113
18 - 20 151.385
21 152.934
22 153.415
23 155.160
24 156.692
25 158.195
26 159.640
27 161.068
28 162.629
29 164.018
30 165.121
31 167.207
32 169.111
33 171.217
34 173.825
35 176.089
Από 1.7.992 Βοηθοί Λογιστές
0 - 2 98.445
2 - 4 102.080
4 - 6 105.943
6 - 8 108.544
8 - 10 113.437
10 - 12 117.671
12 - 14 121.845
14 - 16 127.128
16 - 18 129.990
18 - 20 133.400


Αρθρον 3
Ως Λογιστές πέραν των ισχυόντων από προηγούμενες ρυθμίσεις θεωρούνται και,
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστών των Ανωτέρω Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ, που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί εξαετία σαν βοηθοί λογιστές πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί πενταετία μετά την λήψη του πτυχίου.
2. Οι κάτοχοι πτυχίων λογιστού της ειδικής εξεταστικής επιτροπής του Ν.Δ. 1097/42 και 2628/53, οι απόφοιτοι μέσων εμπορικών σχολών, οικονομικών (εξαταξίων) Γυμνασίων ή Λυκείων, οικονομικού κλάδου των Τεχνικών Λυκείων, που υπηρέτησαν για δέκα επτά χρόνια ως βοηθοί λογιστές μετά την αποφοίτησή τους.

Αρθρον 4
Οι διατάξεις προηγουμένων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. του κλάδου αυτού που δεν θίγονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρον 5
Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζομένους του κλάδου αυτού που προβλέπονται από νόμους, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από αυτήν την Σ.Σ.Ε..

Αρθρον 6
Η ισχύς αυτής της Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 1.1.1992.

Αρθρον 7
Την παρούσα Σ.Σ.Ε. αποδέχονται και συνυπογράφουν οι
1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, δια του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Χρήστου Κάραλη.
2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, δια του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Θάνου Βασιλόπουλου.
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη και τρία επιπλέον για κατάθεση στο Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με το νόμο.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Κ.Πετρόπουλος
Κ. Σαββόπουλος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΕ & ΕΠΕ
Ιωάννης Μαραγκουδάκης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δημήτρης Καψάλης
Σοφοκλής Κολαίτης

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Α.Τ.Ε.
Αθανάσιος Καψάλης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ
Νικ. Αναλυτής

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Δ. Κορφιάτης
Ν. Σκορίνης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔΜΕΔΕ
Ιωάννης Παπαϊωάννου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΝ. ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Ιάκωβος Αλαζράκης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Γεράσιμος Φωκάς

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χρήστος Κάραλης

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ι.Υ.Ε.
Θάνος Βασιλόπουλος

1993 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα 5 Ιουλίου 1993, οι υπογράφοντες αφενός :
1. Γεώργιος Αργυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,
2. Ιωάννης Μαραγκουδάκης, ως εκπρόσωπος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ,
3. Δημήτρης Καψάλης, Πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,
4. Διονύσης Κορφιάτης και Νικόλαος Σκορίνης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
5. Ιωάννης Παπαϊωάννου, ως εκπρόσωπος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,
6. Αθανάσιος Καψάλης, Πρόεδρος ως εκπρόσωπος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,
7. Ιάκωβος Αλαζράκης, ως εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ,
8. Γεράσιμος Φωκάς, ως εκπρόσωπος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ,
Και αφετέρου :
Κώστας Πετρόπουλος και Κώστας Σαββόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ,
Συμφώνησαν και συναπαδέχθηκαν τα εξής :


Αρθρον 1
Η παρούσα ΣΣΕ αφορά τους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Α.Ε. και ΕΠΕ, των Εμπορικών Επιχειρήσεων και λοιπών Επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Αρθρον 2
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της παρούσης διαμορφώνονται ως ακολούθως :


Από 1.1.1993 Λογιστές
0 - 2 116.117
2 - 4 123.194
4 - 6 127.410
6 - 8 132.342
8 - 10 138.393
10 - 12 141.407
12 - 14 146.266
14 - 16 150.614
16 - 18 155.205
18 - 20 159.712
21 161.346
22 161.853
23 163.694
24 165.310
25 166.896
26 168.421
27 169.927
28 171.574
29 173.039
30 174.203
31 176.404
32 178.413
33 180.634
34 183.386
35 185.774
Από 1.1.1993 Βοηθοί Λογιστές
0 - 2 104.915
2 - 4 108.750
4 - 6 111.770
6 - 8 114.514
8 - 10 119.676
10 - 12 124.143
12 - 14 128.547
14 - 16 137.140
16 - 18 129.990
18 - 20 140.737


Από 1.7.993 Λογιστές
0 - 2 123.433
2 - 4 130.956
4 - 6 140.680
6 - 8 132.342
8 - 10 147.112
10 - 12 150.316
12 - 14 155.481
14 - 16 160.103
16 - 18 164.983
18 - 20 169.774
21 171.511
22 172.050
23 174.007
24 175.725
25 177.411
26 179.032
27 180.633
28 182.384
29 183.941
30 185.178
31 187.518
32 189.653
33 192.014
34 194.940
35 197.478
Από 1.7.993 Βοηθοί Λογιστές
0 - 2 111.525
2 - 4 115.602
4 - 6 118.812
6 - 8 121.729
8 - 10 127.216
10 - 12 131.964
12 - 14 136.646
14 - 16 142.570
16 - 18 145.780
18 - 20 149.604


Αρθρον 3
Στους Λογιστές και βοηθούς λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με την σύνταξη του Ισολογισμού, χορηγείται μια φορά το χρόνο και μέσα σ' ένα μήνα από την περάτωση της σύνταξης του Ισολογισμού, επίδομα ίσο με το μισό (1/2) ενός βασικού μηνιαίου μισθού.
Ειδικότερα σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ. στις οποίες το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λπ., υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα, το πιο πάνω επίδομα καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.

Αρθρον 4
Με την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας, χορηγείται δραχμική αύξηση 2.000 δρχ. για κάθε χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση και του 38ου έτους.

Αρθρον 5
Αδεια μητρότητας Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα έξι (16) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ (8) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα έξι (16) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

Αρθρον 6
Γονική άδεια ανατροφής
1. Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν : α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.
2. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως τρισήμισυ (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% τους συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984.

Αρθρον 7
Αδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών
1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα δύο ετών από τον τοκετό είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε μέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά τον τοκετό.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
3. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

Αρθρον 8
Μερική απασχόληση
  Στους εργαζόμενους που καλύπτονται από σχέση εργασίας με μερική απασχόληση παρέχονται :
 • Δυνατότητες συμμετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζει η επιχείρηση κάτω από συνθήκες ανάλογες με εκείνες που αφορούν τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου.
 • Οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στην διάθεση των άλλων εργαζομένων στην επιχείρηση.
 • Ίση (αναλογική) μεταχείριση με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και σύμβαση αορίστου χρόνου, ως προς την ετήσια άδεια, τις αποζημιώσεις, τα επιδόματα, τα προγράμματα πρόσθετης κοινωνικής ασφάλειας.

Αρθρον 9
Οι διατάξεις προηγουμένων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. του κλάδου αυτού, που δεν θίγονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρον 10
Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζομένους του κλάδου αυτού που προβλέπονται από νόμους, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από αυτήν την Σ.Σ.Ε.

Αρθρον 11
Η ισχύς αυτής της Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.1.1993.

Αρθρον 12
Την παρούσα Σ.Σ.Ε. αποδέχεται και ο : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, δια του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Χρήστου Κάραλη.
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε με τόσα πρωτότυπα όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη και τρία επιπλέον για κατάθεση στο Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με τον νόμο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Κ. Πετρόπουλος
Κ. Σαββόπουλος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΠΕ
Ιωάννης Μαραγκουδάκης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δημήτρης Καψάλης

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Α.Τ.Ε.
Αθανάσιος Καψάλης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Γεράσιμος Φωκάς
ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Β.
Γεώργιος Αργυρόπουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Διον. Κορφιάτης
Νικ. Σκορίνης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔΜΕΔΕ
Ιωάννης Παπαϊωάννου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Ιάκωβος Αλαζράκης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Χρήστος Καράλης
1994 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


  Στην Αθήνα σήμερα 18 Μαίου 1994, οι υπογράφοντες αφενός :
 1. Γεώργιος Αργυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
 2. Ιωάννης Μαραγκουδάκης, ως εκπρόσωπος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ
 3. Διονύσης Κορφιάτης και Γεώργιος Χαμπηλομάτης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
 4. Δημήτρης Καψάλης, Πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,
 5. Ιωάννης Παπαϊωάννου, ως εκπρόσωπος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,
 6. Αθανάσιος Καψάλης, Πρόεδρος, ως εκπρόσωπος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,
 7. Βασίλειος Πλεύρης, Πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ,


Και αφετέρου :
Δημήτρης Βαρελάς και Κώστας Σαββόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :

Αρθρον 1
Η παρούσα ΣΣΕ αφορά τους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε., των Εμπορικών Επιχειρήσεων και λοιπών Επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Αρθρον 2
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της παρούσης διαμορφώνονται ως ακολούθως :

Από 1.1.1994 Λογιστές
0 - 2 130.900
2 - 4 138.900
4 - 6 143.600
6 - 8 149.200
8 - 10 156.000
10 - 12 159.400
12 - 14 164.900
14 - 16 169.800
16 - 18 174.900
18 - 20 180.000
21 181.900
22 182.400
23 184.500
24 186.300
25 188.100
26 189.800
27 191.500
28 193.400
29 195.000
30 196.300
31 198.800
32 201.100
33 203.600
34 206.700
35 209.400
Από 1.1.1994 Βοηθοί Λογιστές
0 - 2 118.300
2 - 4 122.600
4 - 6 126.000
6 - 8 129.100
8 - 10 134.900
10 - 12 139.900
12 - 14 144.900
14 - 16 151.200
16 - 18 154.600
18 - 20 158.600
Από 1.7.1994 Λογιστές
0 - 2 139.800
2 - 4 147.300
4 - 6 152.300
6 - 8 159.200
8 - 10 165.400
10 - 12 169.000
12 - 14 174.800
14 - 16 180.000
16 - 18 185.400
18 - 20 190.800
21 192.900
22 193.400
23 195.600
24 197.500
25 199.400
26 201.200
27 203.000
28 205.100
29 206.700
30 208.100
31 210.800
32 213.200
33 215.900
34 219.200
35 222.000
Από 1.7.1994 Βοηθοί Λογιστές
0 - 2 126.400
2 - 4 130.000
4 - 6 133.600
6 - 8 137.900
8 - 10 143.000
10 - 12 148.300
12 - 14 154.600
14 - 16 160.300
16 - 18 163.900
18 - 20 168.200


Αρθρον 3
Αδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις
Αυξάνεται σε 20 ημέρες η άδεια της παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

Αρθρον 4
Οι διατάξεις προηγουμένων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. του κλάδου αυτού, που δεν θίγονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρον 5
Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου αυτού που προβλέπονται από νόμους, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από αυτήν την Σ.Σ.Ε.

Αρθρον 6
Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.1.1994.

Αρθρον 7
Την παρούσα Σ.Σ.Ε. αποδέχεται και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, δια του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Χρήστου Κάραλη. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη και τρία επιπλέον για κατάθεση στο Υπουργείο Εργασιας σύμφωνα με τον νόμο.ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Δ. Βαρελάς
Κ. Σαββόπουλος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΠΕ
Ιωάννης Μαραγκουδάκης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δημήτρης Καψάλης

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Α.Τ.Ε.
Αθανάσιος Καψάλης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Γεράσιμος Φωκάς
ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Β.
Γεώργιος Αργυρόπουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Διον. Κορφιάτης
Νικ. Χαμπηλομάτης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔΜΕΔΕ
Ιωάννης Παπαϊωάννου

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Α.Τ.Ε
Αθ. Καψάλης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Χρήστος Καράλης
1995 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών Των βιομηχανικών, βιοτεχνικών κ.λπ. επιχειρήσεων όλης της χώρας

  Στην Αθήνα σήμερα την 9η του μηνός Μαίου του έτους 1995 οι υπογράφοντες αφενός :
 1. Ιάσων Στράτος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
 2. Ειρήνη Λαυρεντίδου, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ
 3. Διονύσης Κορφιάτης και Γεώργιος Χαμπηλομάτης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας
 4. Ιωάννης Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος της Πανελληνίου Ενώσεως Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
 5. Νικόλαος Οικονόμου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών
 6. Βασίλης Πλεύρης, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
 7. Λάμπρος Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, από την εργοδοτική πλευρά και αφετέρου οι :

1. Δημήτρης Βαρελάς, Πρόεδρος και
2. Κων. Σαββόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Λογιστών και εκπρόσωποι αυτής, από την εργατική πλευρά, συμφώνησαν, ύστερα από σχετική Πρόταση του, κατά το άρθρο 15 του ν. 1876/1990, ορισθέντος Μεσολαβητού του Ο.ΜΕ.Δ., Χρήστου Καρατζά, και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :


Αρθρον 1
Η παρούσα ΣΣΕ αφορά τους λογιστές και βοηθούς λογιστές των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, κατασκευαστικών, ξενοδοχειακών κ.λπ. επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Αρθρον 2
Οι βασικοί μισθοί των λογιστών και των βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της παρούσης διαμορφώνονται ως ακολούθως :


Α) Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από 1.1.1995
Βασικός μισθός από 1.7.1995
0 - 2 146.100 152.700
2 - 4 154.000 161.000
4 - 6 159.200 166.400
6 - 8 166.400 173.900
8 - 10 172.900 180.700
10 - 12 176.700 184.700
12 - 14 182.700 190.900
14 - 16 188.100 196.600
16 - 18 193.800 202.600
18 - 20 199.400 208.400
21 201.600 210.700
22 202.200 211.300
23 204.500 213.800
24 206.400 215.700
25 208.400 217.800
26 210.300 219.800
27 212.200 221.800
28 214.400 224.100
29 216.100 225.900
30 217.500 227.300
31 220.300 139.800
32 222.800 232.900
33 225.700 235.900
34 229.100 239.500
35 232.000 242.500


Μετά τη συμπλήρωση 35 χρόνων πραγματικής υπηρεσίας χορηγείται από 1-1-1995 δραχμική αύξηση 2.200 δραχμών για κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση και του 38ου έτους υπηρεσίας.

Β) Βοηθοί Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από
1-1-1995
Βασικός μισθός από1-7-1995
0 - 2 132.100 138.100
2 - 4 135.900 142.100
4 - 6 139.700 146.000
6 - 8 144.200 150.700
8 - 10 149.500 156.300
10 - 12 155.000 162.000
12 - 14 161.600 168.900
14 - 16 167.600 175.200
16 - 18 171.300 179.100


Μετά την συμπλήρωση 18 χρόνων υπηρεσίας βοηθού λογιστού, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στο κλιμάκιο 18-20 των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.

Αρθρον 3
Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, χορηγείται μια φορά το χρόνο και μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της σύνταξης του ισολογισμού επίδομα ισολογισμού ίσο με το μισό (1/2) ενός βασικού μηνιαίου μισθού, προσαυξημένου με τα τυχόν καταβαλλόμενα, με βάση τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας ΣΣΕ ή ΔΑ, επιδόματα γάμου, τέκνων και σπουδών, όπως αυτά ισχύουν κατά τον χρόνο της καταβολής του επιδόματος αυτού. Ειδικότερα, σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ. στις οποίες το σύνολο των βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού, εντός ή εκτός κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λπ., υπερβαίνει τα 5 άτομα, το επίδομα ισολογισμού καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.

Αρθρον 4
Οι διατάξεις των προηγουμένων ΣΣΕ και ΔΑ του επαγγέλματος των λογιστών και βοηθών λογιστών, που δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρον 5
Τυχόν ευνοϊκώτεροι όροι αμοιβής και εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα δεν μειώνονται ούτε τροποποιούνται με την παρούσα.

Αρθρον 6
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 1995.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Δ. Βαρελάς
Κ. Σαββόπουλος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΠΕ
Ειρήνη Λαυρεντίδου

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Α.Τ.Ε.
Νικόλαος Οικονόμου

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Α.Τ.Ε
Αθ. Καψάλης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Βασίλης Πλεύρης

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Β.
Γεώργιος Αργυρόπουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Διον. Κορφιάτης
Νικ. Χαμπηλομάτης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔΜΕΔΕ
Ιωάννης ΠαπαϊωάννουΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/1996

Ρύθμιση όρων αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών που απασχολούνται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ξενοδοχειακές, εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις Όλης της χώρας

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρός της Δημήτριο Βαρελά, προσέφυγε στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας με την αρ. 41/1-8-96 αίτησή της και ζήτησε παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μελών της που απασχολούνται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, Α.Ε και Ε.Π.Ε., ξενοδοχειακές, εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Η προσφυγή έγινε επειδή η προσφεύγουσα συνδικαλιστική οργάνωση αποδέχθηκε με έγγραφη δήλωσή της, αρ. 1063/30-7-1996, την σχετική πρόταση του μεσολαβητή αρ. 1028/24-7-1996, ενώ όλες οι εργοδοτικές οργανώσεις : Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών, Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών και Περιχώρων, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, που νόμιμα είχαν προσκληθεί στη μεσολάβηση, απέρριψαν την πρόταση του μεσολαβητή.

2. Την 2-9-1996 η Διαιτητής Ντότσικα Μαρία αναδείχθηκε Διαιτητής με την διαδικασία της κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 Ν. 1876/90 και τους Κανονισμούς του ΟΜΕΔ.

3. Την 9-9-1996 ανέλαβα τα καθήκοντα του Διαιτητού.

4. Την 12-9-1996 έπειτα από γραπτή πρόσκλησή μου προς όλους τους ενδιαφερομένους πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση στα γραφεία του ΟΜΕΔ. Στην συνάντηση προσήλθαν για διαξαγωγή διαπραγματεύσεων η εργατική πλευρά νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Δημήτριο Βαρελά, την πρώτη Αντιπρόεδρο Ιωάννα Κανάκη, και το μέλος Κωνσταντίνο Μπότση, και εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, εκπροσωπούμενοι από τον κ. Λάμπρο Παπαϊωάννου, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., εκπροσωπούμενη από τον κ. Λεωνίδα Νικολούζο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, εκπροσωπούμενη από τον κ. Αλέκο Μιχαλόπουλο. Οι λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις αν και εκλήθησαν νόμιμα με την αρ. πρωτ. 1160/9-9-1996 έγγραφη πρόσκλησή μου δεν προσήλθαν.
Κατά την συνάντηση της 12.9.1996 διαπιστώθηκε αδυναμία των μερών που μετείχαν στη διαπραγμάτευση να καταλήξουν σε συμφωνία και τούτο παρά το θετικό κλίμα των διαπραγματεύσεων και την αμοιβαία προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας.

Κατόπιν των ανωτέρω αφού έλαβα υπόψη μου
1. Την από 12.9.1995 καταγγελία της ισχύουσας Ομοιοεπαγγελματικής Συλλογικής σύμβασης της 9-5-1995 (Πρ. κατ. Υπ. Εργασίας : 59/29-5-1995), καθώς και τα θέματα που τέθηκαν σε διαπραγμάτευση με τη σχετική πρόσκληση.
2. Την αρ. πρωτ. 80/4.6.1996 αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης προς τον Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την αρ. πρωτ. 1028/24.7.1996 πρόταση του Μεσολαβητή Λάμπρου Σέμπου στην οποία μεταξύ άλλων προτείνεται αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων για το έτος 1996 αναδρομικά από 1-1-1996 έπειτα από στρογγυλοποίηση των βασικών μισθών της 31-12-1995 σε ποσοστό 4% και όπως αυτοί ισχύουν την 30-6-1996 σε ποσοστό 4,5%.
4. Την αρ.πρωτ. 1063/30.7.1996 έγγραφη αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή εκ μέρους της εργατικής πλευράς.
5. Την αρ. πρωτ. 41/1-8-1996 αίτηση της εργατικής πλευράς στον Ο.ΜΕ.Δ. για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.
6. Τις απόψεις των μερών που διατυπώθηκαν προφορικά κατά τις διαπραγματεύσεις της 12.9.1996.

Ειδικότερα :
Η εργατική πλευρά υποστήριξε την υιοθέτηση της πρότασης του μεσολαβητή επιμένοντας στην κρισιμότητα διατήρησης του 6 όρου με τον οποίο ρυθμίζεται η ευθύνη των λογιστών και βοηθών λογιστών για την ακρίβεια της καταχώρησης στοιχείων και παραστατικών. Σε ότι αφορά τα επίπεδα των αυξήσεων επεσήμανε ότι διατηρούν το άνοιγμα της ψαλίδας σε βάρος των εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας που καλύπτονται με την σύμβαση αυτή έναντι των αντίστοιχων βασικών μισθών των λογιστών και βοηθών λογιστών που καλύπτονται από άλλες συλλογικές ρυθμίσεις όπως ΔΑ 30/1996 και ΔΑ 31/1996.
Η αντιμετώπιση αυτού προβλήματος επιβάλλει κατά τη γνώμη τους περαιτέρω αύξηση των βασικών μισθών.
Η εργοδοτική πλευρά υποστήριξε ότι τα προτεινόμενα ποσοστά αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων 4% και 4,5% από 1-1-1996 και από 1-7-1996 αντίστοιχα είναι κατά πολύ υψηλότερα των ποσοστών της ΕΓΣΣΕ, ενώ ο όρος 6 για την ευθύνη των λογιστών δεν αποτελεί αντικείμενο συλλογικής ρύθμισης αλλά κανόνα δημοσίας τάξεως της φορολογικής νομοθεσίας και επομένως δεν είναι δυνατόν να ρυθμισθεί με όρος συλλογικής ρύθμισης.
Ειδικά η ΠΟΞ επεσήμανε την οικονομική κρίση την οποία διέρχεται ο κλάδος, αυτό δε το γεγονός ελήφθη υπόψη στην ΣΣΕ της 8.8.1996 (πραξ. Κατ.12.8.1996) για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, όπου συμφωνήθηκε αύξηση ποσοστού 7,5% (3,5% και 4%). Επίσης εξέφρασε δισταγμό για την υιοθέτηση όρων θεσμικού χαρακτήρα της ΕΓΣΕΕ 1996 στην συγκεκριμένη ομοιοεπαγγελματική ρύθμιση.

7. Την ανάγκη αναπροσαρμογής των αποδοχών των εργαζομένων και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.1996, αφού οι διαπραγματεύσεις άρχισαν έγκαιρα από την 19.12.1995 (βλ. σχετ. Ανωτέρω σημείο 1) και το γεγονός ότι τα μέρη ανέπτυξαν τις απόψεις τους για το μισθολογικό ζήτημα με αφετηρία την 1.1.1996.
Επομένως λαμβάνοντας υπόψη την ήδη απώλεια εισοδήματος των εργαζομένων λόγω της μακράς διάρκειας των διαπραγματεύσεων και της ανόδου του ΔΤΚ, που για το έτος 1996 εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 7,5%, κρίνεται ότι οι αναπροσαρμογές των αποδοχών που προτάθηκαν από τον Μεσολαβητή σε ποσοστό 4% και 4,5% έπειτα από στρογγυλοποίηση των βασικών μισθών της 31.12.1996, θα είναι εύλογες.
Εξάλλου οι αμοιβές των λογιστών στην αγορά υπερβαίνουν τα ελάχιστα νόμιμα όρια, ενώ ο αριθμός των λογιστών ανά επιχείρηση είναι ελάχιστος με αποτέλεσμα οι προτεινόμενες αυξήσεις να μην δημιουργούν οικονομικά προβλήματα λόγω των συγκεκριμένων αυξήσεων. Τέλος επισημαίνεται ότι έχει ήδη δημιουργηθεί οικονομική διαφοροποίηση υπέρ των αμοιβών των λογιστών, που αμείβονται με την κλαδική συλλογική ρύθμιση των εργαζομένων στα τεχνικά γραφεία ΔΑ 31/1996 και την κλαδική συλλογική ρύθμιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που καλύπτονται από την ΔΑ 30/1996. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αντιμετωπίζονται εύλογα με το σχήμα του προτεινόμενου μισθολογίου από το Μεσολαβητή, το οποίο υιοθετεί και η απόφαση αυτή.

8. Τις θεσμικού χαρακτήρα ρυθμίσεις της ΕΓΣΕΕ του 1995 (όροι 5 και 7), οι οποίες περιέχονται στην πρόταση του Μεσολαβητή (όροι 4 και 5) για την ετήσια άδεια και την άδεια των εξετάσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνεται ότι θα πρέπει να περιληφθούν και στην απόφαση αυτή, διότι εκφράζουν συμφωνία μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ καθώς επίσης και της Γ.Σ.Ε.Ε., ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση υιοθετούνται από την εργατική πλευρά και την πλειοψηφία των εργοδοτικών οργανώσεων που μετείχαν στις διαπραγματεύσεις της διαιτησίας.

9. Το μη δόκιμο της διατύπωσης όρου σχετικά με την ευθύνη των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών για την ακρίβεια της καταχώρησης στοιχείων και παραστατικών, ενόψει του γεγονότος ότι το θέμα αυτό ρυθμίζεται από τη φορολογική νομοθεσία. Στο βαθμό που η εργατική και εργοδοτική πλευρά έπειτα από διάλογο καταλήξουν σε συγκεκριμένη πρόταση για τη ρύθμιση του θέματος, από άποψη φορολογικής νομοθεσίας, ενδέχεται να δημιουργηθούν και ζητήματα προς ρύθμιση με ατομική ή και συλλογική σύμβαση. Επομένως, στην παρούσα φάση, το συγκεκριμένο θέμα παρέλκει οποιασδήποτε ρύθμισης.
10. Η συγκεκριμένη συνεργασία των μερών για την προαγωγή της εκπαίδευσης των εργαζομένων παρέλκει προς ρύθμιση, δεδομένου ότι, κατά τις διαπραγματεύσεις και με βάση την πρόταση του Μεσολαβητή, δεν αναδείχθηκε σαφές λειτουργικό σχήμα επίτευξης του σκοπού αυτού.

Με βάση όλα τα ανωτέρω
η απόφασή μου έχει ως εξής :

Αρθρον 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγονται οι Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών που απασχολούνται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., ξενοδοχειακές, εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις όλης της χώρας, οι οποίες είναι μέλη των ακόλουθων εργοδοτικών οργανώσεων :
 • Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
 • Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
 • Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
 • Ε.Σ.Ε.Ε.
 • Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
 • Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
 • Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών
 • Ένωσης Συγχρόνων Γενικών Κλινικών
 • Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων
 • Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων.


Αρθρον 2
Βασικοί Μισθοί - Μισθολογική Κατάσταση - Αναπροσαρμογές Αποδοχών

1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και των βοηθών λογιστών του άρθρου 1 που υπάγονται στην απόφαση αυτή, καθορίζονται από 1-1-1996 ως ακολούθως.


Α) Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από 1.1.1996
0 - 2 159.744
2 - 4 168.376
4 - 6 173.992
6 - 8 181.792
8 - 10 188.864
10 - 12 193.024
12 - 14 199.472
14 - 16 205.400
16 - 17 211.744
17 - 18 211.744
18 - 20 217.776
21 220.168
22 220.792
23 223.392
24 225.368
25 227.552
26 229.632
27 231.816
28 234.208
29 236.080
30 237.536
31 240.656
32 243.360
33 246.480
34 250.224
35 253.344
Β) Βοηθοί Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από 1-1-1996
0 - 2 144.560
2 - 4 148.720
4 - 6 152.776
6 - 8 157.664
8 - 10 163.488
10 - 12 169.520
12 - 14 176.696
14 - 16 183.248
16 - 17 187.3042. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω από 1-7-1996 προσαυξάνονται κατά ποσοστό 4,5% και έχουν ως εξής :


Α) Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από 1.7.1996
0 - 2 166.932
2 - 4 175.953
4 - 6 181.823
6 - 8 189.973
8 - 10 197.363
10 - 12 201.710
12 - 14 208.448
14 - 16 214.643
16 - 17 221.272
17 - 18 221.272
18 - 20 227.576
21 230.076
22 230.720
23 233.445
24 235.510
25 237.792
26 239.965
27 242.248
28 244.747
29 246.704
30 248.225
31 251.486
32 254.311
33 257.572
34 261.484
35 264.744
Β) Βοηθοί Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από 1-7-1996
0 - 2 151.065
2 - 4 155.412
4 - 6 159.651
6 - 8 164.759
8 - 10 170.845
10 - 12 177.148
12 - 14 184.647
14 - 16 191.494
16 - 17 195.7333. Μετά τη συμπλήρωση 35 χρόνων πραγματικής υπηρεσίας χορηγείται από 1.1.1996 δραχμική αύξηση 2.400 δρχ. για κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση και του 38ου έτους υπηρεσίας.

Αρθρον 3
Ετήσια Aδεια
1. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 20 ετών δικαιούνται άδεια τριών εργασίμων ημερών επιπλέον της νόμιμης αν εργάζονται πενθήμερο και τεσσάρων εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο.
2. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Αρθρον 4
Εκπαιδευτική Aδεια
Αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

Αρθρον 5
Γενική Ρύθμιση
1. Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που ορίζονται στην παρούσα ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Διατάξεις της από 9.5.1995 Σ.Σ.Ε. και των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε και Δ.Α.) που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται από την παρούσα απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρον 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 5.6.1996 με εξαίρεση τους όρους του άρθρου 2.


Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1996


Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ Ν. ΝΤΟΤΣΙΚΑ1997 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

" Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας"

Στην Αθήνα σήμερα την 17 Ιουλίου 1997 οι παρακάτω νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπογράφουν την παρούσα
α) Ιάσων Στράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
β) Ειρήνη Λαυρεντίδου, εκπρόσωπος του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ,
γ) Γεώργιος Κανελλόπουλος και Γεώργιος Μόσχος Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος,
δ) Ελευθέριος Γεωργακόπουλος, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ,
ε) Βασίλειος Πλεύρης, εκπρόσωπος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
στ) Λάμπρος Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων και
ζ) Ιωάννης Παπαϊωάννου εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ, από την εργοδοτική πλευρά και Δημήτριος Βαρελά, Ιωάννα Σωτήρχου και Κων/νος Μπότσης, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλος αντιστοίχως του ΔΑΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, από την πλευρά των εργαζομένων, με την παρουσία του
Μεσολαβητού του ΟΜΕΔ Χρήστου Καρατζά, συμφώνησαν για την υπογραφή συλλογικής συμβάσεως εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών έτους 1997, που έχει ως εξής :
Αρθρον 1ο : Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες όλης της χώρας.

Αρθρον 2ο : Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1, καθορίζονται από 1-1-97 και από 1-7-97 όπως στον παρακάτω πίνακα :


Α) Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από 1.1.1997
Βασικός μισθός από 1.7.1997
0 - 2 173.000 180.000
2 - 4 182.000 189.500
4 - 6 188.000 196.000
6 - 8 196.000 205.000
8 - 10 204.500 213.000
10 - 12 209.000 217.500
12 - 14 215.500 225.000
14 - 16 222.000 231.500
16 - 17 229.000 238.500
17 - 18 229.000 238.500
18 - 20 235.500 245.500
21 238.500 248.000
22 240.000 249.500
23 242.500 251.500
24 244.000 254.000
25 246.000 256.500
26 248.000 259.000
27 250.500 261.500
28 253.500 264.500
29 255.000 266.000
30 257.000 268.000
31 260.000 271.000
32 263.000 274.000
33 266.500 278.000
34 270.500 282.000
35 274.000 285.500

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1-1-97 δραχμική αύξηση 2.600 δρχ. για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.

Β) Βοηθοί Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από
1-1-1997
Βασικός μισθός από
1-7-1997
0 - 2 156.000 163.000
2 - 4 160.500 167.500
4 - 6 165.000 172.000
6 - 8 170.500 178.000
8 - 10 176.500 184.500
10 - 12 183.000 191.000
12 - 14 191.000 199.500
14 - 16 198.000 206.500
16 - 17 202.500 211.500


Μετά την συμπλήρωση 17 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστού, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στο κλιμάκιο 16 - 18 ετών υπηρεσίας των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.

Αρθρον 3ο : Λογιστές και βοηθοί λογιστές που έχουν συμπληρώσει 6 χρόνια υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη και είναι :
α) κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου MASTER ή αντίστοιχου τίτλου, εντάσσονται στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από της συμπληρώσεως του 6ου έτους υπηρεσίας τους και
β) κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από της συμπληρώσεως επίσης του 6ου έτους υπηρεσίας, εντάσσονται στο μεθεπόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, από εκείνο στο οποίο θα εντάσσοντο με βάση τα έτη υπηρεσίας τους.

Αρθρον 4ο : Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 3 της από 9-5-95 ΣΣΕ, από 1-7-97 υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.

Αρθρον 5ο : Όλα τα επιδόματα που χορηγούνται στους υπαγομένους στην παρούσα μισθωτούς με βάση τις όμοιες ρυθμίσεις των προηγουμένων ετών, με εξαίρεση το επίδομα ισολογισμού για το οποίο ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 της ΣΣΕ αυτής, υπολογίζονται επί των νομίμων βασικών τους μισθών όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά.

Αρθρον 6ο : Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντικείμενοι στην παρούσα όροι των ομοίων ρυθμίσεων (ΣΣΕ και ΔΑ) των προηγουμε΄νων ετών.

Αρθρον 7ο : Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές ή ισχύοντες ευνοϊκώτεροι όροι εργασίας, δεν μειώνονται ούτε τροποποιούνται με την παρούσα.

Αρθρον 8ο : Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ, με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 1997.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Ιάσων Στράτος
2. Ειρήνη Λαυρεντίδου
3. Γεώργιος Κενλλόπουλος
4. Γεώργιος Μότσος
5. Ελευθέριος Γεωργακόπουλος
6. Ιωάννης Παπαϊωάννου

7. Βασίλειος Πλεύρης
8. Λάμπρος Παπαϊωάννου
9. Δημήτριος Βαρελάς
10. Ιωάννα Σωτήρχου
11. Κων/νος Μπότσης1998 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας"

Στην Αθήνα, σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου 1998, οι παρακάτω νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπογράφουν την παρούσα :
1. Ιάσων Στράτος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
2. Γεώργιος Κανελλόπουλος και Γεώργιος Μότσος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνοσμονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος,
3. Βασίλειος Πλεύρης, Πρόεδρος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,
4. Γεώργιος Ποταμίτης, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων,
5. Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,
6. Ιωάννης Μαραγκουδάκης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Α.Ε. και ΕΠΕ,
από την εργοδοτική πλευρά και
Δημήτρης Βαρελάς, Ιωάννα Κανάκη - Σωτήρχου και Κωνσταντίνος Μπότσης, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Α' και Αντιπρόεδρος Β' αντίστοιχα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, από την πλευρά των εργαζομένων, με την παρουσία της Διαιτητού του ΟΜΕΔ Βασιλικής Γεωργακοπούλου, συμφώνησαν για την υπογραφή συλλογικής συμβάσεως εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών του έτους 1998, που έχου ως εξής :

Αρθρον 1ο
Στις διατάξεις της σ.σ.ε. αυτής, υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες όλης της Χώρας.

Αρθρον 2
Βασικοί Μισθοί
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.1997 με βάση τις διατάξεις της από 17.7.1997 σ.σ.ε. αυξάνονται από 1-1-98 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.1998 αυξάνονται από 1-7-1998 επίσης κατά ποσοστό 2,3%. Κατόπιν τούτου, οι Πίνακες αποδοχών διαμορφώνονται ως κατωτέρω :Α) Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από 1.1.1998
Βασικός μισθός από 1.7.1998
0 - 2 185.400 189.664
2 - 4 195.185 199.674
4 - 6 201.880 206.523
6 - 8 211.150 216.006
8 - 10 219.390 224.436
10 - 12 224.025 229.178
12 - 14 231.750 237.080
14 - 16 238.445 243.929
16 - 18 245.655 251.305
18 - 20 252.865 258.681
21 255.440 261.315
22 256.985 262.896
23 259.045 265.003
24 261.620 267.637
25 264.195 270.271
26 266.770 272.906
27 269.345 275.540
28 272.435 278.701
29 273.980 280.282
30 276.040 282.389
31 279.130 285.550
32 282.220 288.711
33 286.340 292.926
34 290.460 297.141
35 294.065 300.828

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1-1-98 δραχμική αύξηση 2.678 δρχ. και από 1.7.1998 2.745 δρχ. για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.

Β) Βοηθοί Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από
1-1-1998
Βασικός μισθός από
1-7-1998
0 - 2 167.890 171.751
2 - 4 172.525 176.493
4 - 6 177.160 181.235
6 - 8 183.340 187.557
8 - 10 190.035 194.406
10 - 12 196.730 201.255
12 - 14 205.485 210.211
14 - 16 212.695 217.587
16 - 17 217.845 222.855


Αρθρον 3
Αδειες
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δεκαπέντε (15) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δεκαεπτά (17) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εργάζεται πενθήμερο.

Αρθρον 4ο
Αδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις
Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 10.4.96 και το άρθρο 4 της 42/96 Δ.Α. Λογιστών και Βοηθών Λογιστών της Π.Ο.Λ., χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

Αρθρον 5
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρον 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 1998.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Ιάσων Στράτος
2. Γεώργιος Κανελλόπουλος
3. Γεώργιος Μότσος
4. Βασίλειος Πλεύρης
5. Γεώργιος Ποταμίτης
6. Χρήστος Φώλιας
7. Ιωάννης Μαραγκουδάκης
8. Δημήτρης Βαρελάς
9. Ιωάννα Κανάκη - Σωτήρχου
10. Κων/νος Μπότσης1999 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας

Στην Αθήνα σήμερα την 7η Ιουνίου 1999 οι παρακάτω νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπογράφουν την παρούσα :
Α) Ιάσων Στράτος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
Β) Ειρήνη Λαυρεντίδου, εκπρόσωπος του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ
Γ) Γεώργιος Κανελλόπουλος και Γεώργιος Μότσος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας
Δ) Ανδρέας Κόττας, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
Ε) Γεώργιος Ποταμίτης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων
ΣΤ) Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
Ζ) Βασίλειος Καράμπαμπας, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ και
Η) Ελευθέριος Γεωργακόπουλος, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ, από την εργοδοτική πλευρά και Δημήτριος Βαρελάς, Ιωάννα Σωτήρχου και Κωνσταντίνος Μπότσης, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλος αντιστοίχως του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, από την πλευρά των εργαζομένων, με την παρουσία του μεσολαβητού του Ο.ΜΕ.Δ. Χρήστου Καρατζά, συμφώνησαν για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών έτους 1999, που έχει ως εξής :

Αρθρον 1
Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, εμπορικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις και εργασίες όλης της χώρας.

Αρθρον 2
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1, καθορίζονται από 1-1-1999 και από 1-7-1999 όπως στον παρακάτω πίνακα :


Α) Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από 1.1.1999
Βασικός μισθός από 1.7.1999
0 - 2 193.500 196.100
2 - 4 203.700 206.500
4 - 6 210.700 213.500
6 - 8 220.400 223.400
8 - 10 228.900 232.000
10 - 12 233.800 237.000
12 - 14 241.800 245.100
14 - 16 248.800 252.300
16 - 18 256.400 259.900
18 - 20 263.800 267.500
21 266.500 270.200
22 268.200 271.900
23 270.300 274.000
24 273.000 276.800
25 275.700 279.500
26 278.400 282.200
27 281.000 285.000
28 284.300 288.200
29 285.900 289.800
30 288.000 292.000
31 291.300 295.300
32 294.500 298.600
33 298.800 302.900
34 303.100 307.300
35 306.900 311.100

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1-1-1999 δραχμική αύξηση 2.800 δρχ. και από 1.7.1999 2.840 δρχ. για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.

Β) Βοηθοί Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από
1-1-1999
Βασικός μισθός από
1-7-1999
0 - 2 175.200 177.600
2 - 4 180.000 182.500
4 - 6 184.900 187.400
6 - 8 191.300 194.000
8 - 10 198.300 201.000
10 - 12 205.300 208.100
12 - 14 214.500 217.400
14 - 16 222.000 225.000
16 - 17 227.400 230.400


Μετά τη συμπλήρωση 17 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστού, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στο μισθολογικό κλιμάκιο 16-18 ετών υπηρεσίας των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.

Αρθρον 3
Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 3 της από 9-5-1995 ΣΣΕ και το άρθρο 4 της από 17-7-1997 ομοίας ΣΣΕ, από 1-1-1999 ορίζεται σε ποσοστό 60% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.

Αρθρον 4
Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα και έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 14 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα υπό σχέση εξηρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών αν εργάζονται με εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία ή 25 εργασίμων ημερών αν εργάζονται με πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία.

Αρθρον 5
Όλα τα επιδόματα που χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, με εξαίρεση το επίδομα ισολογισμού για το οποίο ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΣΣΕ αυτής, υπολογίζονται επί των νομίμων βασικών τους μισθών, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά.

Αρθρον 6
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντικείμενοι στην παρούσα όροι των ομοίων ρυθμίσεων (ΣΣΕ και ΔΑ) των προηγουμένων ετών.

Αρθρον 7
Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη συμφωνούν όπως συγκροτήσουν επιτροπή κωδικοποίησης των διατάξεων των ΣΣΕ και ΔΑ των προηγουμένων ετών που εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα για τη ρύθμιση αυτή, όπως διαμορφώνονται με την παρούσα, προκειμένου το κωδικοποιημένο κείμενο που θα προκύψει να αποτελέσει το περιεχόμενο της μελλούσης να υπογραφεί κατά το επόμενο έτος ομοίας ΣΣΕ.

Αρθρον 8
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν μειώνονται ούτε τροποποιούνται με την παρούσα.

Αρθρον 9
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 1999.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Ιάσων Στράτος
2. Ειρήνη Λαυρεντίδου
3. Γεώργιος Κανελλόπουλος
4. Γεώργιος Μότσος
5. Χρήστος Φώλιας
6. Βασίλειος Καράμπαμπας
7. Ανδρέας Κόττας
8. Γεώργιος Ποταμίτης
9. Ελευθέριος Γεωργακόπουλος
10. Δημήτριος Βαρελάς
11. Ιωάννα Σωτήρχου
12. Κωνσταντίνος Μπότσης
2000 Ο.ΜΕ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2000

Προς
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, Κάνιγγος 27, ΑΘΗΝΑ
2. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ
3. Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, Πανεπιστημίου 16, ΑΘΗΝΑ
4. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Καποδιστρίου 24, ΑΘΗΝΑ
5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Σταδίου 24, ΑΘΗΝΑ


ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2000
1. Με βάση τον ν. 1876/90 και τον Κανονισμό καταστάσεως μεσολαβητών - διαιτητών, επιλέχθηκα με κοινή συμφωνία διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών όλης της χώρας, έτους 2000, μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία "Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών" και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών με τις επωνυμίες "Σ.Ε.Β.", "Σύνδεσμο Α.ε. και Ε.Π.Ε.", "Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.", "Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου", "Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων", "Σύνδεσμο Ανωνύμων τεχνικών Εταιρειών", "Π.Ο.Ξ.", "Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών", "Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων", "Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων", "Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών", "Σύνδεσμο Εμπόρων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος", "Σύνδεσμο Εμπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος". Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με κοινή συμφωνία της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων "Π.Ο.Λ." και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων "Σ.Ε.Β.", "Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.", "Π.Ο.Ξ." και "Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε." κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων (άρθρο 16 παρ. 1α του ν. 1876/90).

Οι λοιπές εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις αρνήθηκαν τη μεσολάβηση αφού δεν παρέστησαν κατά τη συνάντηση διαπραγμάτευσης καίτοι κλητεύθηκαν νόμιμα.
Συνεπώς η παρούσα διαιτητική απόφαση αφορά μόνο τις ως άνω εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ για τις υπόλοιπες διαπιστώθηκε άρνηση μεσολάβησης.

2. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. τους εκπροσώπους των προαναφερθεισών συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και εργοδοτών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους. Έλαβα επίσης υπόψη μου και τα εξής:

I. Τα έγγραφα του περιέχονται στο σχετικό φάκελλο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, κ.λπ.)

II. Την κοινή αίτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για προσφυγή στη διαιτησία.

III. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 117/29.6.2000 αίτηση της "Π.Ο.Λ." προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για την ανάληψη της μεσολαβητικής προσπάθειας και τα αιτήματα που διατυπώνονται σ' αυτή για την Σ.Σ.Ε. του 2000.

IV. Την από 7/6/2999 Σ.Σ.Ε. με την υπ' αριθμ.38/99 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών όλης της χώρας, έτους 1999.

V. Το ύψος των αυξήσεων και των θεσμικών ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για τα έτη 2000 και 2001.

VI. Το ύψος του πληθωρισμού, όπως αυτό διαμορφώθηκε για το έτος 1999 καθώς και το προβλεπόμενο ύψος του πληθωρισμού για το έτος 2000, σε συνδυασμό με το ύψος που κινείται σήμερα.

VII. Τη γενικότερη οικονομική συγκυρία της χώρας μας (λόγω της εισόδου στην ΟΝΕ) που αφενός μεν επιβάλλει τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων από τον πληθωρισμό, αφετέρου δεν επιτρέπει την πλήρη και άμεση ικανοποίηση όλων των οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων που έθεσε η εργατική πλευρά.

VIII. Το γεγονός ότι οι λογιστές και βοηθοί λογιστές θα έχουν αυξημένα και πιο σύνθετα ζητήματα να επιλύσουν στην εργασία τους, ενόψει της εναρμόνισης του όλου συστήματος των συναλλαγών από το εθνικό νόμισμα στο ευρωπαϊκό.

3. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής :

Αρθρον 1
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, εμπορικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις και εργασίες όλης της χώρας.

Αρθρον 2
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1, καθορίζονται από 1.1.2000 και από 1.7.2000 όπως στον παρακάτω πίνακα :
Α) Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από 1.1.1999
Βασικός μισθός από1.7.1999
0 - 2 200.650 205.100
2 - 4 211.250 215.900
4 - 6 218.450 223.300
6 - 8 228.550 233.600
8 - 10 237.350 242.600
10 - 12 242.500 247.850
12 - 14 250.750 256.300
14 - 16 258.150 263.850
16 - 18 265.900 271.750
18 - 20 273.700 279.750
21 276.450 282.550
22 278.200 284.350
23 280.350 286.550
24 283.200 289.450
25 285.950 292.250
26 288.700 295.100
27 291.600 298.050
28 294.850 301.350
29 296.500 303.050
30 298.750 305.350
31 302.100 308.750
32 305.500 312.250
33 309.900 316.750
34 314.400 321.350
35 318.300 325.350

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1-1-1999 δραχμική αύξηση 2.800 δρχ. και από 1.7.1999 2.840 δρχ. για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.


Β) Βοηθοί Λογιστές
Έτη Υπηρεσίας
Βασικός μισθός από
1-1-2000
Βασικός μισθός από
1-7-2000
0 - 2 181.700 185.700
2 - 4 186.700 190.850
4 - 6 191.750 196.000
6 - 8 198.500 202.900
8 - 10 205.650 210.200
10 - 12 212.900 217.600
12 - 14 222.400 227.300
14 - 16 230.200 235.300
16 - 17 235.700 240.900


Μετά τη συμπλήρωση 17 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστού, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στο μισθολογικό κλιμάκιο 16-18 ετών υπηρεσίας των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.

Αρθρον 3
Ετήσια άδεια με αποδοχές Από 1.1.2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασιας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Αρθρον 4
Αδεια μητρότητας
Χορηγείται μια επιπλέον εβδομάδα αδείας στις εργαζόμενες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

Αρθρον 5
Αδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών
Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για την φροντίδα των παιδιών, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.

Αρθρον 6
Αδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.

Αρθρον 7
Αδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος εφόσον ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη έχουν τρία παιδιά και πάνω.

Αρθρον 8
Διατήρηση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντικείμενοι στην παρούσα όροι της από 7/6/1999 ΣΣΕ και της υπ' αριθμ. 38/99 Δ.Α. καθώς και των προηγουμένων ρυθμίσεων (ΣΣΕ και ΔΑ).

Αρθρον 9
Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς έθιμα, διμερείς συμφωνίες, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρον 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2000.Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ